Všeobecné obchodné podmienky programu ETARGET

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba "VOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi účastníkom (ako je definovaný nižšie) a spoločnosťou ETARGET MEDIA LLP, so sídlom 2nd Floor, 9 Chapel Place, London EC2A 3DQ, United Kingdom, registračné číslo OC397791, (ďalej iba "ETARGET MEDIA"), upravujúce podmienky účasti v programe ETARGET (ďalej iba "program") a stanovujúce vzájomné práva a povinnosti účastníka a ETARGET MEDIA pri účasti v programe.

 2. ETARGET MEDIA vyhlasuje, že koná svojím menom a na svoj účet ako zmluvný partner spoločnosti ETARGET SE, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35807113, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 1643/B, (ďalej iba "prevádzkovateľ programu"), ktorá je prevádzkovateľom programu, umožňujúcim tretím osobám zadávanie reklamy na webové stránky daných osôb a ich zverejňovanie prostredníctvom partnerských webových stránok (ďalej iba "program ETARGET"). ETARGET MEDIA zaisťuje pre prevádzkovateľov programu nákup mediálneho priestoru na umiestnenie reklamy inzerentov ETARGET (tak ako je definované nižšie) a je oprávnený túto zmluvu uzatvoriť a plniť povinnosti v nej stanovené.

 3. Popis programu a zásady jeho fungovania (ďalej iba "pravidlá") je uvedený v časti 3. a 4. alebo inej obdobnej časti na www.etarget.sk alebo inej adrese, ktorú môže ETARGET MEDIA a/alebo prevádzkovateľ programu poskytnúť.

 4. Účastníkom je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ (fyzická alebo právnická osoba) (ďalej iba "účastník") webovej stránky (ďalej iba "stránka účastníka"), ktorý sa zaregistruje na internetovej stránke www.etarget.sk (ďalej iba "stránka ETARGET") spravovanej prevádzkovateľom programu, na účely účasti v programe ETARGET. Na základe zmluvy medzi ETARGET MEDIA a užívateľom (vrátane zmluvných dohovorov s prevádzkovateľom programu) umožní účastník na svojich stránkach účastníka pre ETARGET MEDIA (podľa podmienok stanovených v príslušnej zmluve) zobrazovať reklamu inzerentov ETARGET pre prevádzkovateľov programu, spoločne s vlastnou reklamou ETARGET MEDIA alebo vlastnou reklamou prevádzkovateľa programu a ETARGET MEDIA sa zaväzuje za poskytnuté služby účastníkovi zaplatiť odmenu podľa podmienok zmluvy.

 5. Tieto VOP (vrátane všetkých dokumentov v nich spomenutých) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o podmienkach účasti v programe ETARGET MEDIA a účastníkom alebo inou osobou (ďalej iba "zmluva"). Uzatvorenie zmluvy je podmienené súhlasom s VOP. Svojou registráciou na stránke ETARGET účastník svoj súhlas s dodržiavaním VOP vrátane pravidiel a potvrdzuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil, rozumie ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí. Odkazy v týchto VOP značí odkaz na VOP vrátane pravidiel, ak nie je uvedené alebo ak nevyplýva inak.

2. Registrácia, uzatvorenie zmluvy

 1. Pokiaľ nevyplýva z okolností inak, zmluva sa uzatvára odoslaním návrhu na jej uzatvorenie účastníkom a prijatím tohto návrhu zo strany ETARGET MEDIA K predloženiu návrhu zmluvy dochádza na stránke ETARGET MEDIA, ktorý má podobu registračného formulára na stránke ETARGET v časti "Registrácia", na ktorom je účastník povinný správne vyplniť aktuálne, pravdivé a úplné informácie o predpísaných údajoch, doložiť ich svojím podpisom v príslušnej časti registračného formulára - "Registrácie" (v podobe jednoduchého elektronického podpisu, ktorý zodpovedá celému menu účastníka - fyzickej osoby alebo oprávneného zástupcu účastníka - právnickej osoby a prípadne tiež zvolenému prihlasovaciemu menu (login) a heslu a prostredníctvom potvrdenia registračných údajov (kliknutím v príslušnej časti registračného formulára "Registrácia") odoslať požiadavku ETARGET MEDIA.

 2. ETARGET MEDIA po overení registrácie účastníka e-mailom informuje o jeho registrácii a jej prijatí s tým, že táto registrácia je opatrená podpisom ETARGET MEDIA (v podobe jednoduchého elektronického podpisu, ktorý odpovedá firme ETARGET MEDIA a celému menu oprávneného zástupcu ETARGET MEDIA); zmluva vzniká riadnou registráciou účastníka a jej prijatím ETARGET MEDIA v súlade s týmito VOP.

 3. Účastník je povinný udržiavať informácie poskytnuté ETARGET MEDIA stále aktuálne a na požiadanie poskytnúť ETARGET MEDIA chýbajúce údaje nevyhnutné k registrácii (alebo jej overeniu) či fakturácii. ETARGET MEDIA je oprávnený (priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa programu) kedykoľvek ukončiť účasť účastníka v programe ETARGET v prípade, že údaje podané účastníkom nebudú zodpovedať uvedeným podmienkam registrácie, napr. keď požadované údaje nie sú riadne vyplnené alebo sú nepravdivé.

3. Stránky účastníka

 1. Svoju registráciu na stránke ETARGET účastník vyhlasuje a zaručuje, že je výhradným prevádzkovateľom všetkých stránok účastníka a predajcom reklamnej plochy na všetkých stránkach, že je oprávnený uzatvoriť s ETARGET MEDIA príslušnú zmluvu o účasti v programe ETARGET.

 2. Po uzatvorení zmluvy sa účastník zaväzuje na príslušných stránkach účastníka umiestniť reklamný alebo vyhľadávací kód ETARGET, ktorý umožní zobrazovanie reklamy inzerentov alebo vlastnou reklamou prevádzkovateľa programu, (tak ako je to definované nižšie), a to jedným zo spôsobov uvedených v článku 4, VOP.

 3. Účastník je povinný po celú dobu účasti v programe ETARGET dodržiavať podmienky stanovené ETARGET MEDIA tak, aby v súvislosti so svojimi stránkami účastníka zaistil patričné poskytovanie, zobrazovanie, sledovanie a generovanie reklamy (tak ako je to definované nižšie).

4. Definície, formy reklamy

 1. Pre účely VOP majú nasledujúce tučne nadpísané termíny tento význam:

  • "inzerent ETARGET" značí tretiu osobu, ktorej reklamy majú byť zobrazované v programe ETARGET na stránkach účastníka;

  • "reklama" značí odkaz na webovú stránku inzerenta ETARGET, ktorý sa nachádza v Databáze prevádzkovateľa programu, a ktorý obsahuje hyperlink;

  • "hyperlink" je prvok v elektronickom dokumente obsahujúci internetovú čiže elektronickú adresu a smerujúcu na toto miesto v dokumente alebo na adresu celkom iného dokumentu, ktorý môže byť umiestnený kdekoľvek v elektronickom dokumente. Môže sa jednať o podrhnutý alebo inak zvýraznený text, obrázok, video alebo grafický znak, na ktorý je možné kliknúť;

  • "kliknutie", úkon, ktorý smeruje na vyvolanie presmerovania internetového prehliadača na internetovú adresu obsiahnutú v hyperlinku (napr. kliknutie tlačidlom myši na reklamu alebo jeho označenie a stlačenie enter na klávesnici);

  • "jedinečné kliknutie" je prvé kliknutie návštevníka stránky účastníka na hyperlink obsiahnutý vo vygenerovanej reklamy zobrazenom na stránke účastníka,

  • "platné kliknutie" je také jedinečné kliknutie, pri ktorom ETARGET uzná že neprišlo k porušeniu žiadnych pravidiel používania. ETARGET si vyhradzuje právo určiť či je kliknutie platné alebo nie aj s oneskorením, pokiaľ k tomu dodatočne získa doplňujúce informácie.

  • platné zobrazenie” je také jedinečné zobrazenie reklamného prvku na stránke účastníka, pri ktorom ETARGET uzná, že neprišlo k porušeniu žiadnych pravidiel používania.

 2. Umiestnenie a realizácia zobrazenia reklamy na stránke účastníka je právom účastníka. Účastník je ale povinný zobrazovať vlastnú reklamu ETARGET MEDIA alebo prevádzkovateľa programu požadovaným spôsobom ETARGET MEDIA. Účastník je povinný dodržiavať poradie reklamy v akom mu boli dodané zo stránky ETARGET a nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom reklamu meniť, filtrovať, modifikovať, prekryť či upravovať ich obsah.

5. Konto účastníka, odmena a platobné podmienky
 1. Po potvrdení registrácie zaistí ETARGET MEDIA účastníkovi vytvorenie virtuálneho konta v programe ETARGET, na ktoré budú evidované počty platných jedinečných kliknutí a počty jedinečných zobrazení reklamy na každej stránke účastníka (ďalej iba "konto").

 2. Účastník získa od ETARGET MEDIA (priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa programu) po ukončení každého kalendárneho mesiaca trvania zmluvy prehľad platných jedinečných kliknutí a prehľad jedinečných zobrazení reklamných prvkov registrovaných v priebehu vyše uvedeného obdobia na stránkach účastníka, a to elektronicky, na e-mailovú adresu účastníka.

 3. Účastník získa od ETARGET MEDIA platbu zodpovedajúcu počtu platných jedinečných kliknutí pri textovej reklame na stránkach účastníka v priebehu príslušného zúčtovacieho obdobia a platbu zodpovedajúcu počtu platných jedinečných zobrazení pri banerovej a video reklame, (ďalej iba "odmena")

 4. ETARGET MEDIA a účastník sa môžu písomne (vrátane elektronickej pošty) dohodnúť na inej výške odmeny oproti stanovenej vo VOP.

 5. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne (vrátane prostredníctvom elektronickej pošty) inak, vyplatí ETARGET MEDIA účastníkovi odmenu v lehote do 30 dní odo dňa ukončenia každého kalendárneho mesiaca, v ktorom vzniklo právo na výplatu odmeny v minimálnej výške 30 EUR. V prípade, že účastníkovi nevznikne v období jedného kalendárneho mesiaca právo na výplatu odmeny v minimálnej výške 30 EUR, bude táto odmena za príslušný kalendárny mesiac prevedená do ďalšieho obdobia a ETARGET MEDIA vykoná jej výplatu podľa vyššie uvedených platobných podmienok ako náhle dosiahne výška odmeny účastníka čiastku 30 EUR. Suma odmeny nižšia než 30 EUR v okamihu ukončenia zmluvy nebude poukazovaná.

 6. ETARGET MEDIA nebude účastníkovi poskytovať akékoľvek platby za realizáciu neplatných jedinečných kliknutí alebo zobrazení, ktorými sú najmä kliknutia vyplývajúce z neplatných reklamy vytvorených akoukoľvek osobou, robotom, automatizovaným programom či podobným zariadením, vrátane akýchkoľvek jedinečných kliknutí prichádzajúcich IP adries či počítačov ovládaných účastníkom. Je výhradným právom ETARGET MEDIA stanoviť (priamo alebo prostredníctvom prevádzkovateľa programu), ktoré jedinečné kliknutia a jedinečné zobrazenia považuje za neplatné a také stanovenie považujú obe strany za konečné a záväzné

 7. Ak inzerent, ktorého reklamy sa zobrazujú na akejkoľvek stránke účastníka, neuhradí platbu spoločnosti ETARGET, sme oprávnení zadržať platbu odmeny až do doby zaplatenia platby inzerentom.

 8. Všetky platby budú účastníkovi vyplatené bankovým prevodom, na účet účastníka oznámený ETARGET MEDIA v registračnom formulári.

 9. ETARGET MEDIA si vyhradzuje právo platby v prospech účastníka podľa tejto zmluvy zadržať či spätne naúčtovať na vrub účtu účastníka (vrátane vykonania jednostranného zápočtu) v prípade, že bude dodatočne zistené, že zobrazenia či jedinečné kliknutia sú neplatné alebo nárok na platbu podľa tejto zmluvy vznikol účastníkovi v dôsledku jeho porušenia zmluvy alebo iného neoprávneného alebo nedovoleného konania.

 10. ETARGET MEDIA si pri podozrení na neplatné kliknutia alebo zobrazenia vyhradzuje právo na prešetrenie a analýzu všetkých zobrazení a kliknutí prevádzkovateľa, ktorá môže trvať až dva mesiace. Počas tohto obdobia je prevádzkovateľ povinný ponechať na stránke reklamu v nepozmenenej podobe, bezodkladne odpovedať na obdržané otázky a náležite spolupracovať. Počas tohto obdobia bude taktiež pozastavené vyplácanie odmeny. Po ukončení vyšetrovania, pokiaľ boli nájdené porušenia VOP, môže ETARGET MEDIA bez uvedenia dôvodu zrušiť konto, alebo ponížiť odmenu prevádzkovateľovi. V opačnom prípade bude odmena vyplatená v najbližšiom možnom termíne, teda do 60 dní od ukončenia prešetrovania. Etarget si vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu a nevyplatiť odmenu z dôvodu, ak je stránka dlhodobo neaktívna, prípadne na nej nie je viditeľná aktivita za posledný kalendárny mesiac.

6. Povinnosti zmluvných strán

 1. Účastník je povinný adresovať všetky pripomienky týkajúce sa fungovania programu ETARGET alebo zobrazovania reklamy priamo ETARGET MEDIA (prípadne s jeho súhlasom prevádzkovateľovi programu) a nie inzerentovi ETARGET.

 2. Účastník nesie všetku zodpovednosť za stránky účastníka, vrátane ich obsahu a uverejnených materiálov, údržby a prevádzky a implementácii a prevádzky technických parametrov na komunikáciu so stránkou ETARGET a účasť v programe. ETARGET MEDIA si vyhradzuje právo kedykoľvek preveriť akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla porušovať túto zmluvu (najmä pokiaľ ide o zobrazovanie reklamy a generovanie jedinečných kliknutí.

 3. Zmluvné strany sa dohodli a účastník vyslovene súhlasí s tým, že záväzok ETARGET MEDIA odovzdať reklamu inzerentov ETARGET alebo zaistiť zobrazenie relevantných reklám na stránke účastníka je obmedzený na záväzok ETARGET MEDIA vyvinúť primerané úsilie, ktoré na ňom možno rozumne žiadať, k tomu, aby mohli byť reklamy účastníkovi dodané. ETARGET MEDIA sa nezaväzuje k ich poskytnutí za všetkých okolností, je oprávnený zmeniť spôsob, rozsah alebo podmienky dodávania alebo zobrazovania reklamy vrátane ich ukončenia, obmedzenia prístupu k nim, a to najmä z technických dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ programu ETARGET je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzku programu ETARGET (či už celkom alebo čiastočne), meniť podmienky jeho prevádzkovania, a to najmä z technických dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. V tomto prípade ETARGET MEDIA vyvinie všetko primerané úsilie na to, aby účastník bol v maximálnej možnej miere a pokiaľ možno vopred informovaný o zmene, (ktorá predstavuje zúženie rozsahu programu ETARGET alebo jeho iné obmedzenie), lebo ukončenie, ak bude za daných možností možné. Ak nie je výslovne stanovené inak, nezakladá zmena spôsobu, rozsahu alebo podmienok prevádzky programu ETARGET právo účastníka na poskytnutie akéhokoľvek plnenia zo strany ETARGET MEDIA alebo prevádzkovateľa programu. ETARGET MEDIA oznámi takúto zmenu e-mailom účastníkovi, a ďalej príslušnú informáciu o zmene alebo ukončení programu (vrátane údaja o jej účinnosti, ku ktorej môže dôjsť najskôr v deň jej uverejnenia na stránke) umiestni na svojich webových stránkach alebo webovej stránke ETARGET. Ak nesúhlasí účastník s uvedenou zmenou podmienok prevádzkovania programu ETARGET, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť ETARGET MEDIA do 5 (piatich) dní odo dňa jej uverejnenia. Riadne uplatnený nesúhlas zakladá právo strán na okamžité odstúpenie od všetkých zmluvných dokumentov. Pokiaľ účastník v zhora uvedenej lehote svoj nesúhlas ETARGET MEDIA písomne neoznámi, platí, že príslušnú zmenu akceptoval, a že táto sa stáva záväznou pre účastníka najneskôr 5. (piatym) dňom po jej uverejnení.

 4. Dôvernosť informácií: Účastník je povinný zachovať mlčanlivosť o dôverných informáciách spoločnosti ETARGET MEDIA ako aj o všetkých ďalších spoločnostiach prináležiacich do rovnakej obchodnej skupiny ETARGET (ďalej iba "spoločnosti v skupine"), pokiaľ nebude tohto záväzku zbavený na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ETARGET MEDIA. Medzi "dôverné informácie" pre účely VOP a zmluvy okrem iného patrí: (a) všetok software, technológie, programový kód, technické podmienky, materiály, smernice a dokumentácia, ktoré sa týkajú programu ETARGET; (b) miera jedinečných kliknutí, hodnôt CPM a iné štatistiky, ktoré sa týkajú úspešnosti stránky ETARGET alebo stránky účastníka v programe ETARGET, a ktoré sú účastníkovi poskytované v súvislosti s touto zmluvou; a (c) akékoľvek iné informácie označené spoločnosťou ETARGET MEDIA alebo niektorou spoločnosťou v skupine za "dôverné" alebo s ekvivalentným označením. Dôverné informácie nezahŕňajú informácie, ktoré sa stali verejne známymi inou cestou než porušením zmlúv účastníkom alebo ETARGET MEDIA alebo spoločnosťou v skupine, ani informácie, ktoré (i) boli nezávisle zistené bez prístupu k dôverným informáciám a jestvuje o tom písomný doklad;(ii) boli zákonnou cestou získané od tretej osoby; alebo (iii) ich je nutné zverejniť, pretože to požaduje zákon alebo niektorý štátny orgán.

 5. V prípade nasadenia reklamy ETARGET na stránky, ktoré nie sú verejne dostupné (napríklad za registráciou), je povinný prevádzkovateľ zaslať ETARGETu prístupové údaje k týmto stránkam. V opačnom prípade nie je ETARGET MEDIA povinné vyplatiť takto získanú odmenu.

 6. V prípade nasadenia reklamy ETARGET MEDIA iným ako štandardným spôsobom na webové stránky, je povinný prevádzkovateľ upovedomiť ETARGET MEDIA o tejto implementácii a zaslať návod, ako sa dá skontrolovať.

 7. Reklamy ETARGET musia byť riadne označené ako reklama, aby neprišlo k zavádzaniu užívateľov. Užívatelia, ktorí klikli na reklamu si musia byť vedomí, že sa jedná o reklamu. V opačnom prípade sa všetky takéto kliknutia berú ako podvodné.

 8. Prevádzkovateľ nesmie nabádať tretie osoby vykonávať kliknutia manuálne alebo automaticky bez reálneho záujmu o obsah stránky propagovanej v reklame a záujmu o presmerovanie na stránku inzerenta (textom, nevhodným umiestnením reklám a pod.). Takéto konanie bude ETARGET považovať za úmyselný podvod, ktorý je možné klasifikovať ako trestný čin.

 9. V prípade porušovania týchto podmienok si vyhradzujeme právo na obmedzenie, alebo zrušenie Vášho účtu bez nároku na vyplatenie ostávajúcej odmeny.

7. Heslo a bezpečnosť
Prístup do programu je možný iba prostredníctvom kombinácie užívateľského mena a hesla, ktoré si účastník stanoví pri registrácii. Účastník je povinný chrániť svoje užívateľské meno a heslo v tajnosti, predovšetkým zamedziť prístup tretím osobám a nedovoliť tak neoprávnenú účasť v programe. Účastník je ďalej povinný okamžite informovať ETARGET MEDIA na internetovej adrese media@etarget.sk o každom porušení bezpečnosti svojho užívateľského mena a hesla (vrátane predovšetkým jeho neoprávneného použitia, zneužitia alebo hroziaceho zneužitia.

8. Pravidlá prevádzky

 1. Bezpečnosť. Súlad s právnymi predpismi. Účastník sa zaväzuje a súhlasí s tým, že:

  1. je zodpovedný za činy každého, kto použije jeho užívateľské meno alebo heslo na prístup do programu;

  2. bude dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a nariadenia akejkoľvek relevantnej jurisdikcie, najmä ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov, zákona o regulácii reklamy, zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti, autorského zákona a zákona o ochranných známkach platných v Slovenskej republike;

  3. nebude uvádzať nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce údaje, najmä sa ne bude vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu či to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou; v prípade pochybností o charaktere príslušného údaja, informácie alebo iného odkazu je rozhodujúce posúdenie ETARGET MEDIA;

  4. nebude využívať program na účely, ktoré sú nezákonné, nemorálne alebo v rozpore s pravidlami obchodného styku alebo dobrými mravmi.

 2. Obsah. Účastník berie na vedomie, zaväzuje sa a súhlasí s tým, že:

  1. Nebude na svojich stránkach zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiadny nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, nenávisť vyvolávajúci (rasovo, etnicky alebo inak) údaj, informácie alebo iné odkazy alebo údaje, informácie alebo odkazy, ktoré podporujú konanie napomáhajúce alebo inak vedúce k trestnému činu, občianskej neznášanlivosti, alebo akokoľvek inak porušujú príslušný právny poriadok, v prípade pochybnosti a charaktere príslušného údaja, informácie alebo iného odkazu je rozhodujúce posúdenie ETARGET MEDIA;

  2. ETARGET MEDIA neschvaľuje obsah reklamy alebo inú komunikáciu, uverejnenie alebo údaje inzerenta ETARGET alebo používateľa, ani nepreberá žiadnu zodpovednosť (vrátane trestnoprávnej zodpovednosti) za akýkoľvek taký údaj, komunikáciu alebo uverejnenie v rozpore s VOP alebo právnymi predpismi alebo čin, ku ktorému dopomohlo využívanie stránky;

  3. v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia zhora uvedených pravidiel sa vystavuje riziku trestného stíhania.

 3. Integrita systému. Účastník sa zaväzuje a súhlasí s tým, že:

  1. nebude na svojich stránkach niežiadnym spôsobom v súvislosti so svojou účasťou v programe používať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť stránky ETARGET alebo akejkoľvek tretej osoby;

  2. nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené s programom ETARGET;

  3. nebude používať žiadne zariadenie, software alebo program, alebo s pomocou iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narušiť riadnu prevádzku stránky ETARGET, programu a/alebo akejkoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka;

  4. neurobí nič, čo by spôsobilo neodôvodnenú alebo neprimerane veľkú záťaž systému prevádzkovateľa programu.

 4. Účastník sa zaväzuje a súhlasí s tým, že:

  1. pri používaní služieb bude používať iba prostriedky technického prístupu a pohybu na stránke a v systéme ETARGET, ktoré mu poskytne ETARGET MEDIA alebo spoločnosť autorizovaná ETARGET MEDIA;

  2. nebude používať žiadne automatizované prostriedky (napr. agentov, robotov, scripty alebo spiders), a to zo žiadneho dôvodu.

9. Neexistencia garancií, neexistencia záruky, náhrada škody

 1. Neexistencia garancií. ETARGET MEDIA nezaručuje žiadne minimálne počty jedinečných kliknutí alebo zobrazení akejkoľvek reklamy, prípadne konkrétnu výšku odmeny, ktorú môže účastník na základe tejto zmluvy získať.

 2. Neexistencia záruky. ETARGET MEDIA neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani odvodenú, najmä v súvislosti s reklamou inzerentov ETARGET, a výslovne odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť za obsah reklamy v rozsahu, v akom nepochádza od ETARGET MEDIA alebo prevádzkovateľa programu.

 3. Náhrada škody. ETARGET MEDIA nezodpovedá účastníkovi ani akejkoľvek tretej osobe za škodu spôsobenú účasťou v programe (vrátane využívania akejkoľvek časti (vrátane nehmotnej) systému ETARGET) alebo v dôsledku neschopnosti alebo nemožnosti zúčastniť sa programu alebo v dôsledku neoprávneného prístupu do programu, a to bez ohľadu na skutočnosť či bol ETARGET MEDIA upozornený na možnosť vzniku týchto škôd či nie. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie predchádzajúcej vety, výslovne sa stanoví, že z náhrady za škodu je vylúčená náhrada za škodu v miere presahujúcej náhradu skutočnej a bezprostrednej priamej škody, náhrada ušlého zisku, zvýšených nákladov a akýchkoľvek ďalších nepriamych alebo následných škôd.

10. Osobné údaje

 1. Účastník týmto v súvislosti s uzatvorením zmluvy s ETARGET MEDIA, resp. udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov podpisom registračného formulára na stránke ETARGET tzv. dvojitým kliknutím udeľuje ETARGET MEDIA v zmysle platnej legislatívy o niektorých službách informačnej spoločnosti a, súhlas k tomu, aby v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov zhromažďoval a spracovával manuálne i automatizovane jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú uvedené v tejto zmluve ako aj v súvisiacich dokumentoch uzatvorených medzi účastníkom a ETARGET MEDIA vrátane jeho e-mailovej adresy a čísla mobilného telefónu (ďalej iba "osobné údaje"), za účelom plnenia tejto zmluvy, resp. týchto zmlúv, ďalej k evidenčným, kontrolným a marketingovým účelom v rámci podnikateľskej činnosti ETARGET MEDIA, a jeho e-mailovú adresu a číslo mobilného telefónu tiež k účelu zasielania obchodných oznamov ETARGET MEDIA, a to po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia akéhokoľvek v poradí posledného zmluvného vzťahu s účastníkom.

 2. Účastník súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby ETARGET MEDIA spracovával a zverejňoval jeho meno a priezvisko, resp. jeho obchodnú firmu v súvislosti so svojou obchodnou firmou na marketingových dokumentoch ETARGET MEDIA, teda aby zverejňoval skutočnosť, že je účastník jeho obchodným partnerom.

 3. Účastník súčasne súhlasí s tým, že všetky jeho osobné údaje budú vo výške uvedených podmienok spracovávané tiež prostredníctvom tretích osôb poverených ETARGET MEDIA (správcom),a to najmä reklamnými agentúrami zaisťujúcimi pre ETARGET MEDIA služby direkt mailingu, a ďalej prípade služby call centra k účelu marketingového prieskumu, a že budú sprístupnené a odovzdané osobám, ktoré patria do rovnakého podnikateľského zoskupenia ako ETARGET MEDIA (touto osobou je predovšetkým prevádzkovateľ systému a sú teda uvedené ako osoby prepojené vo verejne prístupných dokumentoch ETARGET MEDIA (najmä v zbierke listín príslušného obchodného registra).

 4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastník má právo svoj súhlas odvolať písomne na adresu sídla ETARGET MEDIA, a ďalej má práva, t. z. najmä právo prístupu k osobným údajom, ktoré sa ho dotýkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažnú satisfakciu alebo peňažitú náhradu, ak bolo konaním ETARGET MEDIA porušené jeho právo na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia ETARGET MEDIA. ETARGET MEDIA je ale aj naďalej v takom prípade v súlade s platnou legislatívou oprávnený vykonávať spracovávanie osobných údajov v nevyhnutnej miere nutnej na evidenciu svojich pohľadávok za účastníkom až do doby ich celkového vyplatenia.

11. Ukončenie zmluvného vzťahu
Ak nie je v zmluve vyslovene uvedené inak, uzatvára sa táto zmluva na dobu neurčitú.

 1. Ukončenie účastníkom. Účastník je oprávnený ukončiť túto zmluvu kedykoľvek bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou od doručenia písomného, prípadne elektronického oznámenia na adresu sídla ETARGET MEDIA.

 2. Ukončenie zo strany ETARGET MEDIA. ETARGET MEDIA je oprávnený ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou od doručenia písomného alebo elektronického oznámenia účastníkovi kedykoľvek v nasledujúcich prípadoch:

  1. bez udania dôvodu;

  2. pokiaľ účastník (1) porušil zmluvu a toto porušenie sa podľa názoru ETARGET MEDIA nedá napraviť alebo toto porušenie nebolo napravené do 5 dní od jeho vzniku; (2) vedome uviedol alebo ponechal v zmluve, alebo iným spôsobom oznámil ETARGET MEDIA nepravdivé alebo zavádzajúce údaje; (3) je v úpadku alebo mu úpadok hrozí alebo bolo zahájené exekučné, konkurzné, vyrovnávacie alebo iné konanie týkajúce sa účastníka alebo jeho majetku; (4) odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle bodu 11 d) VOP; alebo (5) vyjadril svoj nesúhlas so zmenou VOP.

 3. Platby po ukončení zmluvy. Prípadné platby, na ktoré vznikol účastníkovi nárok ku dňu ukončenia zmluvy, budú účastníkovi vyplatené v súlade s platobnými podmienkami uvedenými v bode 5. VOP.

 4. Spoločné ustanovenia. V prípade ukončenia zmluvy nie je účastník oprávnený sa naďalej zúčastniť programu, jeho prístup k programu je okamžite zrušený. ETARGET MEDIA je ďalej oprávnený vymazať všetky súbory na konte účastníka a zablokovať ďalší prístup k týmto súborom. Zmluvné strany sa dohodli a účastník súhlasí s tým, že ETARGET MEDIA nezodpovedá účastníkovi alebo akejkoľvek tretej strane za ukončenie jeho účasti v programe a nie je povinný v tejto súvislosti na akúkoľvek úhradu v prospech účastníka alebo akejkoľvek tretej osoby. Ukončenie zmluvy nemá vplyv na trvanie práv a záväzkov zmluvných strán vzniknutých pred zánikom zmluvy.

12. Zmeny zmluvy
Zmluva môže byť menená výhradne písomne, formou písomných dodatkov k zmluve, riadne podpísanými oboma zmluvnými stranami. Tým nie je dotknuté právo ETARGET MEDIA VOP (vrátane pravidiel) kedykoľvek zmeniť. ETARGET MEDIA nové znenie VOP umiestni na stránke ETARGET (www.etarget.sk) alebo inej vopred oznámenej webovej stránke; na písomné vyžiadanie účastníka mu tiež zašle nové znenie VOP poštou. Nové znenie VOP musí obsahovať dátum ich umiestnenia na príslušných webových stránkach. Ak účastník so zmenou VOP nesúhlasí, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť ETARGET MEDIA do 5 (piatich) dní odo dňa ich zverejnenia. Riadne uplatnený nesúhlas zakladá právo ETARGET MEDIA a účastníka na okamžité odstúpenie od všetkých zmluvných dokumentov. Pokiaľ účastník v zhora uvedenej lehote svoj nesúhlas ETARGET MEDIA písomne neoznámi, platí, že príslušnú zmenu akceptoval a že táto sa stáva záväznou pre účastníka najneskôr 5. (piatym) dňom po zverejnení nového VOP.

13. Oznamovanie a doručovanie
Každá zmluvná strana oznamuje príslušné skutočnosti týkajúce sa vzájomného zmluvného vzťahu druhej strane na e-mailovú adresu (v prípade oznámenia účastníkovi na jeho e-mailovú adresu oznámenú ETARGET MEDIA ako súčasť registračných údajov, v prípade oznámenia ETARGET MEDIA na e-mailovú adresu media@etarget.sk prípadne inú e-mailovú adresu oznámenú účastníkovi v súlade so zmluvou), ak zmluva nestanoví, že stačí oznámenie prostredníctvom jeho umiestnenia na stránke ETARGET, prípadne inú webovú stránku určenú v súlade so zmluvou, alebo že sa vyžaduje oznámenie prostredníctvom pošty a lebo doporučenej pošty. Oznámenie elektronickou poštou sa považuje za doručené po 48 hodinách po odoslaní e-mailovej správy, pokiaľ odosielateľovi nie je okamžite oznámené, že správa nebola prijatá. Každá zásielka zaslaná účastníkovi poštou sa považuje za doručenú okamihom (i) kedy účastník zásielku prevzal, alebo (ii) kedy sa zásielka zaslaná ETARGET MEDIA na poslednú známu adresu účastníka vráti ako nedoručiteľná, alebo (iii) v ostatných prípadoch uplynutím desiatich (10) dní odo dňa odoslania zásielky, a to aj v prípade, že sa účastník o zaslaní zásielky nedozvedel.

14. Záverečné ustanovenia

 1. Čiastočná neplatnosť. V prípade, že niektoré ustanovenia (čo zahŕňa ktorýkoľvek článok, odsek, jednotlivú vetu alebo jednotlivé slovo) zmluvy je, stane sa alebo bude označené ako neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to (v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť toto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať v najvyššej možnej miere rovnaký a zákonom prípustný význam a hospodársky účel nahrádzaného ustanovenia.

 2. Rozhodné právo a príslušnosť súdu. Zmluva a jej výklad sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú rozhodované výhradne príslušnými slovenskými súdmi.

 3. Úplná dohoda. Táto zmluva (vrátane VOP a pravidiel a ich zmien) obsahuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vzťahujúcu sa k jej predmetu a nahradzuje všetky predchádzajúce dohody a dohovory medzi zmluvnými stranami vzťahujúce sa k jej predmetu. Účastník podpisom zmluvy s ETARGET MEDIA potvrdzuje, že sa s VOP dôkladne oboznámil, rozumie jej obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí.

 4. Postúpenie. Účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu ETARGET MEDIA celkom ani sčasti postúpiť svoje práva alebo previesť záväzky podľa zmluvy. ETARGET MEDIA je oprávnený celkom alebo sčasti postúpiť svoje pohľadávky za účastníkom alebo previesť svoje záväzky voči účastníkovi zo zmluvy, s čím účastník výslovne súhlasí.

 5. Vzťah zmluvy, VOP a pravidiel. Ak obsahuje zmluva, VOP alebo pravidlá odlišnú úpravu, použije sa prednostne úprava v zmluve, ďalej v pravidlách a VOP, a to práve v uvedenom poradí.

 6. Dátum a umiestnenia VOP na stránke ETARGET MEDIA 1.5.2018